Jesteś nie zalogowany   |    Logowanie   |   Rejestracja

Warunki Gwarancji

Gwarancja ważna jest w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży sprzętu.
 
 1. Gwarancją są objęte urządzenia zakupione w sieci dystrybucyjnej firmy Colorstage  na terenie Polski

 2. Gwarancja będzie respektowana przez punkt serwisowy po rejestracji usterki na stronie: Colorstage - Obsługa Reklamacji (należy wpisać dokładnie nazwę sprzętu, model, nr fabryczny, data sprzedaży, załączyć kopię/fotografię dowodu zakupu w zgłoszeniu lub dołączyć do sprzętu, opisać dokładnie usterkę).Wysłać sprzęt na adres sklepu w  oryginalnym  opakowaniu (w przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi nabywca). 

 3. W celu dokonania naprawy, nabywca dostarcza uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego na własny koszt. 

 4. Urządzenia należy dostarczać do punktu serwisowego bez  materiałów eksploatacyjnych (bez płynów w urządzeniu , dodatkowych elementów mocowania urządzeń) 

 5. Punkt serwisowy może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  • naruszenia plomb,
  • stwierdzenia niezgodności formalnych pomiędzy dokumentami a urządzeniem,
  • dokonania wcześniejszych napraw we własnym zakresie,
  • ingerencji w konstrukcję urządzenia przez osoby nieupoważnione,
  • naniesienia poprawek w dokumentacji przez osoby nieupoważnione.

 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez serwis w terminie do 21 dni roboczych, począwszy od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub oprogramowania z zagranicy, okres ten może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia. W takim wypadku nabywca zostanie o zaistniałym fakcie poinformowany. 

 7. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji. 

 8. Klient może ubiegać się o wymianę urządzenia jeżeli serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

 9. Warunkiem wymiany jest dostarczenie wadliwego urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. 

 10. Jeżeli wymiana urządzenia nie jest możliwa, nabywcy przysługuje prawo zwrotu zapłaconej za urządzenie  kwoty. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki wynikające z dostarczenia sprzętu do serwisu.

 11. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych takich jak:
  • zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne,
  • niewłaściwa instalacja i montaż, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
  • czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie, wymiana żarówek wykonywane są odpłatnie na koszt nabywcy 

 12. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu przez osoby nieupoważnione, nabywca traci uprawnienia gwarancyjne. 

 13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu:
  • parametrów technicznych urządzeń, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta
  • zużycia się potencjometrów,
  • nie drożności elementów grzejnych wytwornic
  • zużycia/wypalenia  źródeł światła
  • części obudowy i akcesoriów (kable, gałki, klawisze) podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów.

 14. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie, zgłaszający ponosi koszty ekspertyzy technicznej oraz testowania.

 15. Decyzja serwisu odnośnie zasadności składania roszczeń jest ostateczna.
 16. Przed wysyłką należy zarejestrować się na tym portalu https://systemrma.pl/reklamacje/obsluga/colorstage/ i stworzyć zgłoszenie serwisowe. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i uzyskaniu jego numeru należy wysłać sprzęt na nasz adres. Numer zgłoszenia umieszczamy na zewnątrz paczki w widocznym miejscu.

©2013 - 2023 Colorstage.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0/5736031
Sklep internetowy KQS.store.
Projekt i realizacja: Kilos.pl