Jesteś nie zalogowany   |    Logowanie   |   Rejestracja

Warunki Gwarancji

Gwarancja ważna jest w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży sprzętu.
 
 1. Gwarancją są objęte urządzenia zakupione w sieci dystrybucyjnej firmy Colorstage  na terenie Polski

 2. Gwarancja będzie respektowana przez punkt serwisowy po rejestracji usterki na stronie: Colorstage - Obsługa Reklamacji (należy wpisać dokładnie nazwę sprzętu, model, nr fabryczny, data sprzedaży, załączyć kopię/fotografię dowodu zakupu w zgłoszeniu lub dołączyć do sprzętu, opisać dokładnie usterkę).Wysłać sprzęt na adres sklepu w  oryginalnym  opakowaniu (w przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi nabywca). 

 3. W celu dokonania naprawy, nabywca dostarcza uszkodzony sprzęt do punktu serwisowego na własny koszt. 

 4. Urządzenia należy dostarczać do punktu serwisowego bez  materiałów eksploatacyjnych (bez płynów w urządzeniu , dodatkowych elementów mocowania urządzeń) 

 5. Punkt serwisowy może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  • naruszenia plomb,
  • stwierdzenia niezgodności formalnych pomiędzy dokumentami a urządzeniem,
  • dokonania wcześniejszych napraw we własnym zakresie,
  • ingerencji w konstrukcję urządzenia przez osoby nieupoważnione,
  • naniesienia poprawek w dokumentacji przez osoby nieupoważnione.

 6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą przez serwis w terminie do 21 dni roboczych, począwszy od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub oprogramowania z zagranicy, okres ten może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia. W takim wypadku nabywca zostanie o zaistniałym fakcie poinformowany. 

 7. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji. 

 8. Klient może ubiegać się o wymianę urządzenia jeżeli serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

 9. Warunkiem wymiany jest dostarczenie wadliwego urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. 

 10. Jeżeli wymiana urządzenia nie jest możliwa, nabywcy przysługuje prawo zwrotu zapłaconej za urządzenie  kwoty. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki wynikające z dostarczenia sprzętu do serwisu.

 11. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych takich jak:
  • zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne,
  • niewłaściwa instalacja i montaż, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
  • czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie, wymiana żarówek wykonywane są odpłatnie na koszt nabywcy 

 12. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu przez osoby nieupoważnione, nabywca traci uprawnienia gwarancyjne. 

 13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu:
  • parametrów technicznych urządzeń, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta
  • zużycia się potencjometrów,
  • nie drożności elementów grzejnych wytwornic
  • zużycia/wypalenia  źródeł światła
  • części obudowy i akcesoriów (kable, gałki, klawisze) podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów.

 14. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie, zgłaszający ponosi koszty ekspertyzy technicznej oraz testowania.

 15. Decyzja serwisu odnośnie zasadności składania roszczeń jest ostateczna.
©2013 - 2023 Colorstage.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 0/5227083
Sklep internetowy KQS.store.
Projekt i realizacja: Kilos.pl